Övrigt

Hållbara städer

Publicerat 2009.03.30

Delegationen för hållbara städer verkar för en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden, samt stimulerar arbetet för långsiktigt, välfungerande och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan.

Delegationen samarbetar med kommunerna, marknadens aktörer och andra parter. Arbetet med hållbarstadsutveckling bygger på integrerad sektorsövergripande planering, höjda ambitionsnivåer och användandet av ny teknik. Delegationen för hållbara städer är tillsatt av regeringen för tiden 2008- 2010. Läs mer här.