Bild: White

 Bild: White

Intervju

Josefine Wikholm?

Publicerat 2013.02.14

  Förra veckan var de fyra internationella arkitektteamen, som jobbar med strategier för Frihamnens framtida utformning, i Göteborg för en workshop och möte med lokala experter och allmänheten. Teamen har fått olika fokusområden att titta på: Innehåll, täthet och skala, Knutpunkter och stråk, Stadsrum/Jubileumsparken och Vatten och Klimatanpassning. Josefine Wikholm är med i ett av lagen, West 8- White, det enda teamet med en lokal part i Göteborg.

  Hej vad gör du Josefine Wikholm?
  Jag landar efter förra veckans intensiva workshopdagar. Vi är mitt uppe i strategiarbetet. Nu gäller det att hitta rätt fokus inför den slutliga workshopen i april.

  Vad handlar de första idéerna om?
  Våra första idéer handlar såklart om Jubileumsparken och de offentliga rummen, eftersom det är West 8 - Whites uppdrag. Vad för sorts park är Jubileumsparken, hur stor bör den vara och var i Frihamnen ligger den bäst? Hur utvecklas den över tid i förhållande till Frihamnens stadsutveckling och fyrahundraårsjubileet?

  Jubileumsparkens läge vid älven ger den ett unikt läge. Vatten ska ju ha en viktig roll i jubileumsfirandet och vi tycker att vatten, vattenlek och vattenaktiviteter kan vara det övergripande temat för parken. Vi skulle också vilja se att Ramberget med sin fantastiska utsikt kopplas till parken och via älven till Operan via den planerade gång- och cykelbron.

  Överhuvudtaget tycker vi att den av staden föreslagna gång- och cykelbron är jätteviktig! Den erbjuder en alternativ väg över älven och kan koppla samman Backaplan, Kvillestan och Lindholmen på ett sätt som gör gång och cyklande verkligt attraktivt.

  Parken och pirarna kan ha olika karaktär. Vi ser en spännande stadsutvecklingsprocess där man tar hjälp av temporära konst- och arkitekturinstallationer för att stimulera till besök i området och etablera platsen på ett nytt sätt i folks medvetande. Helt klart är att det ska finnas utrymme för människors deltagande genom t.ex. urban farming och spontana sportaktiviteter, inte bara i parken utan också i övriga offentliga rum.

  Ni ger strategiförslag men bygger inte stämmer det? Är det fler utlysningar på gång efter ni har lämnat förslag?
  Det här arbetet handlar inte om att bygga, vi är rådgivare och gör ett programarbete för att staden ska kunna förverkliga Vision Älvstaden. Den närmsta tävlingen jag känner till är den om nya Göta Älvbron, som lär påbörjas senare i vår. Man kan förvänta sig stadsplanetävlingar för etapper av Frihamnen framöver. Inför jubileumsfirandet har staden tänkt göra saker varje år. Det skulle vara intressant om man arbetade med temporära platser, konst och arkitektur i Frihamnen och skapade tävlingar för det, men det får vara ett av våra råd!

  Har vi mycket att se fram emot till den 9 april?
  Det hoppas jag! Framför allt bjuds allmänheten in att diskutera idéer som kan komma att spela stor roll för Frihamnens utveckling. Det här är verkligen en ny planeringsprocess där man eftersträvar dialog och öppenhet, så jag hoppas många tar chansen och engagerar sig i Frihamnen.

  Öppna processer har vi ju sett en del i Göteborg, vad gör den här extra bra tror du?
  Som jag upplever det utvecklar staden nya arbetssätt för hur befolkningen ges utrymme att påverka planeringsprocessen. Man bjuder in att delta kontinuerligt genom hela arbetet t.ex. vid möten i Älvrummet. Man arbetar med utvalda grupper och individer så som i arbetet med fyrahundraårsjubileet. Det finns tjänstemän med som arbetar med social hållbarhet. Jag vet att man undersökt hur man gör i andra länder för att skapa fler boendeformer i nya områden. Tillsammans borde det påverka resultatet förutsatt att man fullföljer och utvecklar arbetet genom hela processen.

  Hur blåser vinden när det gäller förslagen? Finns det något som är genomgående?
  Vi kommer få se förslag på täthet och skala på ny bebyggelse, hur vattenfrågan kan tas om hand och göras till en tillgång, och nytänkande kring våra gaturum på Hisingen! Vårt scenario Park of the Bridges, som består av flera mindre parker som kopplas samman med broar fick varmt mottagande i förra veckan. Så den kommer ni få se mer av nionde april.

  Tack Josefine, vi ser fram emot den 9. Held og lykke!
  Mer om projektet här.