FLOCK & MYLLER söker medlemmar till Gathenhielmska Huset på Stigbergstorget

Publicerat 2024.05.08

For English version see below

2024 nyöppnar vi Gathenhielmska Huset för äldre och kommande medlemmar. Vi är en produktionsgemenskap öppen för aktörer inom design, konst, scenkonst, arkitektur, hälsa, film, mode, musik, media, litteratur, kulturarv och samhällsinnovation. Vi erbjuder medlemskap som ger access till huset; Open, Fixed, Studio och Outdoors. Utöver att arbeta är det möjligt att arrangera event, möten, festivaler, middagar och andra arrangemang.

Tillsammans utgör vi en stödstruktur där medlemmar delar på resurser, kunskaper, administration, risker och framgångar.

MEDLEMSKAP

OPEN
 Behöver du en plats för att tänka, läsa och skriva? Arbeta på angivna platser i huset. Du kan komma och gå som du vill.

FIXED Förfoga över en fast arbetsyta i delat rum med andra kreatörer och framtida kollegor.

STUDIO
 Är ni en verksamhet eller behöver du mycket yta för dig själv? Satsa på ett eget rum. OUTDOORS Gillar du att vara utomhus? Under sommarmånaderna kan du arbeta fritt på anvisade platser i trädgården, orangeriet eller verandan.

EVENT MASTER
 Har du behov att boka yta för mindre återkommande event, möten, med mera över året? Gäller över 3 event om året.

STORAGE Om du behöver förvaring. Begränsat antal ytor finns tillgängliga för trygg och säker förvaring.

Alla medlemskap inkl. wifi, te/kaffe, digital plattform, el, vatten, värme och städning, samt tillgång till kök, toaletter och en vacker trädgård.

Intresserad? Välkommen att höra av dig till följande adress:

MEDLEMSKAP: hello@flockmyller.se EVENTBOKNING: info@gathenhielmska.se HEMSIDA: www.gathenhielmska.se INSTAGRAM: www.instagram.com/flockmyller INSTAGRAM:https: www.instagram.com/gathenhielmskahuset

OM HUSET

Gathenhielmska Huset är ett k-märkt hus i Majorna. Det är en av Göteborgs äldsta profana byggnader och Göteborgs enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet.


FLOCK & MYLLER looking for members for Gathenhielmska Huset at Stigbergstorget. In 2024 we will reopen Gathenhielmska Huset for older and future members.

We are a production community open to actors in design, art, performing arts, architecture, health, film, fashion, music, media, literature, cultural heritage and social innovation. We offer memberships that give access to the house; Open, Fixed, Studio and Outdoors. In addition to working, it is possible to organize events, meetings, festivals, dinners and other events.

Together we form a support structure where members share resources, knowledge, administration, risks and successes.

MEMBERSHIPS

OPEN
 Need a place to think, read and write? Work in designated places in the house. You can come and go as you please.

FIXED Have a fixed workspace in a shared room with other creatives and future colleagues.

STUDIO 
Are you a business or do you need a lot of space for yourself? Choose a room of your own.

OUTDOORS
 Do you like being outdoors? During the summer months, you can work freely in designated places in the garden, orangery or veranda.

EVENT MASTER 
Do you need to book space for smaller recurring events, meetings, etc. throughout the year? Applies to more than 3 events per year.

STORAGE If you need storage. A limited number of areas are available for safe and secure storage.

All memberships include wifi, tea/coffee, digital platform, electricity, water, heating and cleaning, as well as access to kitchen, toilets and a beautiful garden.

Interested? Please contact us at the following address: MEMBERSHIP: hello@flockmyller.se EVENT BOOKING: info@gathenhielmska.se

WEBSITE: www.gathenhielmska.se INSTAGRAM: www.instagram.com/flockmyller
INSTAGRAM: https: www.instagram.com/gathenhielmskahuset

ABOUT THE HOUSE Gathenhielmska Huset is a listed building in Majorna. It is one of Gothenburg's oldest secular buildings and Gothenburg's only preserved wooden town hall from the mid-18th century.