Performer call out for Gothenburg based Sauna performance - Friday 29th May

Performer call out for Gothenburg based Sauna performance - Friday 29th May

Publicerat 2020.05.27

Hej, jag är en konstnär från Storbritannien som nyligen flyttade till Göteborg i december förra året.

Det här är min webbplats, www.mradamjames.com. Jag ställer ofta ut med stora gallerier i Storbritannien som Tate, The Serpentine och Turner Contemporary.

Detta är en uppmaning för deltagare för kommande Göteborgsbaserade föreställningar för en brittisk baserad online-publik om gest, Covid och social distans i svenska bastur fredag ​​29 maj 11.00 till 12.00 på Valhallabadet, Göteborg. Vänligen komma snabbt och be om vägbeskrivning i receptionen. Ingen tidigare erfarenhet krävs annat än en önskan att vara naken en kort stund. #socialdistancing #sauna #covid #göteborg

Mer information:

Så ja. Jag undrade om någon av er skulle vilja delta i den här bastunägen. Det är inte betalt, men det är en gratis bastu och en chans att uttrycka lite om världen och tiden vi lever i just nu.

Inbjudan är verkligen enkel, allt jag vill att du skulle göra är att dyka upp och bastu med ett par andra människor, totalt cirka 20 minuter i de gamla bastunerna i bottenvåningen på Valhallabadet.

Om du vill delta, skulle jag vilja be er att göra följande i förväg i vilken bastu som är mest bekväm för dig.

När jag är i bastun, skulle jag vilja att du märker när, hur eller om andra bastunister bär / placerar / placerar sig annorlunda inom bastun i det angränsande varma rummet (om det finns en) eller på väg in eller ut. Om du märker en kvalitet eller något som slår dig som annorlunda, nyfiken, udda osv, skulle jag vilja att du tar bort den kvaliteten med dig. Mellan dess och oss som möts på fredagen, skulle jag vilja att du ska hitta några minuter för att öva på att vara den kvalitet du har sett.

Även om jag inte vill vara receptbelagd, tänker jag den här kvaliteten vi letar efter, handlar mindre om uppenbar obehaglighet eller finess och är jag stressad, mer fokus på de subtila skillnaderna och sätt som människor uppför sig nu . Som sagt, om det du märker är att någon gör en särskilt udda stretchrutin eller går, är det också bra.

Vettigt?

Åh ja, föreställningen kommer att filmas och ett par minuter av det kommer att strömmas på lör 30th som en del av en natt med Zoom-föreställningar för MOCA-galleriet i Peckham London.


Hello, I am an artist from the UK freshly moved to Gothenburg last December.

This is my website, www.mradamjames.com. I frequently exhibit with large galleries in the UK such as Tate, The Serpentine and Turner Contemporary.

This is a call out for participants for upcoming Gothenburg based performance for an UK based online audience about gesture, Covid and social-distance in Swedish saunas on Friday May 29th 11am to 12:00pm at Valhallabadet, Göteborg. Please arrive promptly and ask for directions at reception. No prior experience required other than a desire to be naked for a short while. #socialdistancing #sauna #covid #gothenburg

Further info:

So, yeah. I wondered if any of you would like to take part in this sauna gig. It’s not paid, but it's a free sauna and a chance to express a little something about the world and time we live in right now.

The invitation is simple really, all I’d like you to do, is turn up and sauna with a couple of other people, for a total of about 20 mins in the old downstairs saunas at Valhallabadet.

If you want to take part, I’d like to ask you to do the following in advance at whichever sauna is most convenient for you.

When at the sauna, I’d like you to notice when, how or if other sauna goers carry / place / position themselves differently within the sauna the adjoining hot room (if there is one), or on the way in or out. If you notice a quality or something which strikes you as being different, curious, odd etc, I’d like you to take that quality away with you. Between then, and us meeting on the Friday, I’d like you to find a few minutes to practice being that quality you’ve observed.

Whilst I don’t want to be prescriptive at all, I’m thinking this quality we’re looking for, is less about obvious awkwardness or silliness and is I stress, more of a focus on the subtle differences and ways people conduct themselves now. That said, if the thing you notice is someone doing a particularly odd stretch routine, or walk, that’s fine too.

Make sense?

Oh yeah, the performance will be filmed and a couple of minutes of it will be streamed on Sat 30th as part of a night of Zoom performances for MOCA gallery in Peckham London.