Bild: Emma Backman, Göteborg & Co/FlickrCC

 Bild: Emma Backman, Göteborg & Co/FlickrCC

Lokalt

Två korta med Thomas Dahl

Publicerat 2013.06.05

  Den kulturintresserade fastighetsägaren Christer Harling har sålt av flera fastigheter runt Magasinsgatan/Vallgatan/ Victoriapassagen i Gbg till Wallenstam. Vi undrade hur saker kommer te sig i framtiden på gatorna? Lyxrenoveringar och bostadsomvandlingar? Vi ställde två korta till Wallenstams vice VD Thomas Dahl.

  Vad kommer hända runt Viktoriapassagen och Magasinsgatan i Gbg nu? Har ni några konkreta planer?
  - Wallenstam har tillsammans med andra fastighetsägare inom Vallgraven arbetat med att utveckla och stärka området i centrala staden. Detta har bland annat skett genom investeringar i nya och gamla gångfartsgator, upprustning av Domkyrkoplan, utveckling av Rosenlundsområdet, satsningar på trygghet och säkerhet. Nu ligger fokus på att knyta samman stråk så att det blir lättare och mer attraktivt att röra sig till fots eller cykel mellan olika områden. Kungsgatans koppling med Järntorget, Rosenlundsområdets koppling med Haga och övriga Innerstaden är exempel på projekt som är viktiga. De fastigheter vi förvärvat av Christer Harling ligger i anslutning till dessa stråk och är en viktig del i en intressant innerstadsmiljö.

  Vi har ägt fastigheterna som vi förvärvade i en månad nu och kommer att vilja lära känna såväl fastigheter som etablerade verksamheter i beståndet ytterligare innan vi gör några förändringar. Det är en intressant mix av verksamheter som passar väl in i området och så vill vi att det ska kunna fortsätta att vara. Vi har i dagsläget tankar och idéer men det är för tidigt att uttala sig om.

  Vi bedömer att vi inom ett år ska kunna presentera idéer för vad man skulle kunna göra för att stärka området kring Viktoriapassagen och Magasinsgatan men än så länge finns inga konkreta planer.

  Vi undrar även om era planer för Forsåkersområdet, vad gör ni där och finns det funderingar på att lyfta fram aktörer inom kultur och kreativa näringar?
  -
  Ur Wallenstams synvinkel är kulturen självklart en viktig del i att utveckla en ny stadsdel. Avseende Forsåkerområdet är detta en gemensam fråga för konsortiet och en framtida hyrestagare. Vårt samhällsengagemang tar sig bland annat uttryck i att vi engagerar vi oss i de områden där vi har bostäder eller planerar att bygga, bland annat genom att stöda lokala idrottsföreningar. Vi arbetar även med konstnärlig utsmyckning som en naturlig del i våra nyproduktioner. Andra konkreta exempel med kulturellt inslag som vi är engagerade i och stödjer är Göteborgs Konstmuseum samt Alfons Åbergs Kulturhus, ett kreativt kulturhus för barn och deras vuxna. Senast förra helgen arrangerade vi en dag här för våra hyresgäster i Göteborg.

  Avseende Forsåker så är det redan den 14 september har delar av bruksområdet bokats för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen en konsert med några av de större lokala artisterna som Mölndal kan erbjuda. Det kommer att bli en dag där bruket och det nya Forsåkersområdet står i centrum.