Intervju

Stella Svanberg?

Publicerat 2013.09.06

  • Göteborg
  • Inspiration
  • Intervju
  • Stadsplanering

Före sommaren skrev vi om Skansbergets nya odlingslådor (och stadsnära odling), och vi var lite nyfikna på hur det hela hade gått till. Vi fick tag på Stella Svanström på Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, som berättade mer om detta samt om det som ligger bakom, projektet Stadsnära Odling. Och om hur man gör för att själv starta odlingar i stan!

Hur gick det till på Skansberget Stella?
Skansbergets odlingsområde ligger på gamla husgrunder där det en gång stod landshövdingehus. Göteborgs stad har tidigare haft en önskan om att bygga hus här men fram till dess utnyttjar man gärna ytorna för något annat. Det finns många ytor i staden som står tomma i väntan på att utvecklas. Istället för att låta ytorna ligga "i träda" kan man aktivera dem med innehåll och skapa roliga och annorlunda offentliga rum vilket berikar staden och livet för medborgarna.

Stadsnära odling tyckte att läget skulle lämpa sig utmärkt för ett odlingsområde till den dagen man vill utnyttja marken till något annat. Dessutom har man på den västra sidan som vetter mot Lilla Risåsgatan funnit inslag av gerillaodling och kunde därför ana att det fanns en efterfrågan på odling här. De centralt belägna odlingsområdena som finns i Göteborg har mycket långa kölistor.

Stadsnära odling på Fastighetskontoret utvecklade idén tillsammans med Park och Naturförvaltningen (som hade bidrag från ett EU-projekt vid namn Seeds) att starta ett odlingsområde på berget. Paula Palm på Stadsnära odling och jag ritade upp lådornas storlek och en situationsplan över placeringen. I höstas påbörjades markarbetet som blev färdigt i mars 2013. Första säsongen är nu 2013 med sammanlagt ca 90 lådor, alltså 90 odlare. Efterfrågan på en låda har varit stort vilket man kan tolka som att det finns en önskan att kunna odla mer inne i staden.

Varför valde ni att ställa dit lådor och inte gräva upp jordlotter?
Det finns främst  två, eller tre, anledningar till att det blev odling i låda här. För det första är jorden så pass förorenad att odling från mark inte är lämplig. Lådorna är också tänkta att signalera tillfällighet då de går att flytta och är gjorda i ett material med lång hållbarhet. Sedan är det ett odlingsområde i en tät stadsstruktur och då vill man att så många som möjligt får en möjlighet att odla, vilket var ytterligare en anledning till att det blev odling i låda här. Även så passar det ju med lådor i en kvartersstruktur...

Projektet Stadsnära Odling, kan du berätta om det?
Jag arbetar både med Stadsnära odling och på planeringsenheten på Fastighetskontoret sedan januari 2012. Projektet stadsnära odling startade 2011 på Fastighetskontoret och drivs av Paula Palm och Annette Gustavsson. I och med projektet började man att satsa extra mycket på odling i staden genom att se över de befintliga områdena och förbättra dem samtidigt som man utvecklade nya. Stadsnära odling är ett projekt som drivs för att uppmuntra till nya odlingsinitiativ i hela staden. Under 2012 utvecklades ca 10 stycken nya odlingsområden och ungefär lika många, kanske något färre, är planerade för 2013.

Hur gör man om man själv har ett odlingsinititaiv som man vill få hjälp att förverkliga?
Varje år ställer Stadsnära odling i ordning nya odlingsområden i bostadsnära lägen. Om man är en större grupp som vill odla i närheten av sitt bostadsområde kan man höra av sig till Annette Gustavsson på Stadsnära odling med en intresseanmälan.

Man kan också söka bidrag på max 25 000 kronor. Då krävs det att man är en förening och har ett marklov från den som äger eller förvaltar marken. Detta kan man söka via en blankett som man hittar på stadsnaraodling.se